Информација за пациентите

    Во медицината постојат два модели на комуникација помеѓу доктор и пациент: патерналистичкиот и методот на информирана согласност. При патерналистичкиот метод лекарот не дава многу објаснувања на пациентот за видот на болеста, можностите за третман и прогноза при различни видови третмани; воопшто при овој метод можностите за избор од страна на пациентот се сведени на минимум. Во методот на информирана согласност на пациентот се објаснува детално природата на неговата болест, можните начини на лекување и резултатите кои би можеле да се очекуваат при нивната примена. На пациентот општо се дава можност да избере методот на кој неговата болест ќе биде лекувана. Во сите области на модерната медицина се забележува тренд на се почеста примена на методот на информирана согласност. Патерналистичкиот метод веќе се применува само кај пациенти со ниско образовно ниво, на кои ќе биде тешко да се објасни на достапен јазик понекогаш доста сложната етиопатогенеза на болеста; исто така при психички нестабилни пациенти за кои објаснувањата дури и за мало заболување би претставувало стресен фактор кој да го отклучи развојот на микрофобии, канцерофобии итн Нашите две екипи се цврсто за широката примена на методот на информирана согласност. Секогаш се стремиме да дадеме на пациентите што е можно поточни и разбирливи објаснувања за тоа од што тие боледуваат, за кои начини може да се лекува нивната болест и каков резултат може да се очекува од третманот. Но, тоа не е секогаш можно да се постигне целосно во процесот на секојдневната работа, ете зошто во рамките на овој веб-сајт ќе се обидеме на достапен за широката јавност јазик да ја опишеме етиологија, патогенезата, клиничката слика и начините за лекување на болестите во усната шуплина и максилофацијална област. Искрено ќе бидеме среќни ако постигнеме некаков успех во тоа!

 Ако имате било какви прашања кон нашите две екипи, секогаш може да ги поставите on-line на адреса www.dentalforum-bg.com. Консултациите се целосно бесплатни, се обидуваме да одговориме на сите барања навремено и на разбирлив за општеството јазик. Администратор на форумот е д-р Венцеслав Ралев, модераторите се сите лекари за стоматологија кои работат во Стоматолошки ординации "Д-р Ралев" и Стоматолошкиот центар "Омегадентагруп".

Влез во форумот    Кариес    Максило - фацијална хирургија    Орална хирургија    Д-р Евелина Маркова    Забни импланти    Ендодоција    Избелување на заби

 

  Почетна страница    Адреса на клиниката    Лични страници на персоналот    Информација за колеги    Врска со инвеститорите   

Предлагани услуги во ординацијата    Кариеси    Пулпитис и периодонтитис    Пародонтологија

   Протезирање    Хирургија    Козметична стоматологија    Тумори    Ортодонција    Систем "Vector"    Импланти    Индиректни реставрации    Керамични инлеи   

Нанофили    Ормосери    Амалгам    Композит    Адхезија    Избелување на заби    Инкрустации    Забен камен    Лечење на кариес    Композитни инлеи

Цени на услугите     

 

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.dentalimplants.bg    www.investor-bg.com    www.omegadentagroup.net    www.ralev-dental.net    www.ralev-dental.biz

www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.bg-dentist.eu    www.bg-dentist.net    www.maxillofacial-bg.com    www.ralev-dental.bg    www.dentalforum-bg.com